EBI 7/2018

Raport Bieżący nr 7/2018


Zarząd Art New media SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu Spółka świadczyła usługi doradcze dla podmiotu powiązanego. Jednocześnie prowadziła prace w dwóch kierunkach: identyfikacji i nawiązania kontaktów z podmiotami, zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług na zagraniczne rynki oraz identyfikacji i nawiązania rozmów z podmiotami, które mogłyby stać się celem przejęcia. Trwały również prace w celu ustalenia wszelkich aspektów ewentualnego przejęcia przez Spółkę zagranicznego podmiotu, takich jak sporządzanie i badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, konsekwencje podatkowe itp.

W związku ze zbliżającą się zmianą firmy Spółki na Ark Royal SA, trwały prace nad nową stroną internetową.

W otoczeniu rynkowym Spółka nie odnotowała w marcu znaczących zmian.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2018 r.:

Raport bieżący nr 6/2018 z 14.03.2018 r. – Raport miesięczny za luty 2018 r.

Raporty bieżące w systemie ESPI nie były publikowane w marcu 2018 r.:

Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

W kwietniu zostanie sporządzony raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 r., publikacja raportu, przewidziana na 15 maja 2018 r. zostanie przyspieszona, co będzie podane w odrębnym raporcie.

W kwietniu powinna nastąpić rejestracja zmiany firmy Spółki na Ark Royal SA. Zostanie także uruchomiona nowa strona internetowa Spółki.

Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został jeszcze wybrany. Wiąże się to z planami rozwoju spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte ostateczne decyzje w tym zakresie, jednakże trwają prace, polegające na analizie możliwych rozwiązań prawnych i celów przejęcia. WZA powinno odbyć się do 30 czerwca 2018 r., a zostać zwołane na co najmniej 26 dni przed terminem. Przed zwołaniem WZA, Spółka zakomunikuje stan prac i propozycji dla WZA, dotyczących jej rozwoju, w tym planowanych przejęć i ewentualnego podwyższenia kapitału.

Spółka planuje spotkanie z inwestorami, w terminie zbliżonym do terminu WZA, zostanie to ostatecznie potwierdzone przy zwołaniu WZA.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.