EBI 5/2018

Raport Bieżący nr 5/2018

Zarząd Art New media SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W styczniu w Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2017 r., uzyskała opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie i opublikowała raport roczny za 2017 r. Dokonano spłaty wszelkich bieżących i zaległych zobowiązań. Spółka zakończyła także subskrypcję prywatną akcji serii M. Emisja akcji doszła do skutku, pozyskane środki w wysokości 150.000 zł zostały wydane na spłatę zobowiązań, wynikających z podstawowych kosztów działalności, ponoszonych w od października 2016 r. do stycznia 2018 r. Obecne przychody ze sprzedaży usług pozwalają pokrywać koszty funkcjonowania na bieżąco i nie zachodzi potrzeba zaciągania zobowiązań.

Spółka świadczyła w styczniu usługi doradcze dla podmiotu powiązanego. Jednocześnie prowadziła prace w dwóch kierunkach: identyfikacji i nawiązania kontaktów z podmiotami, zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług na zagraniczne rynki oraz identyfikacji i nawiązania rozmów z podmiotami, które mogłyby stać się celem przejęcia.

W związku ze zbliżającą się zmianą firmy Spółki na Ark Royal SA, trwały prace nad nową stroną internetową.

W otoczeniu rynkowym Spółka odnotowała w styczniu wyraźny spadek notowań tzw. kryptowalut, związany m.in. z ujawnieniem kolejnego oszustwa na tym rynku (kryptowaluta BitConnect). W ocenie Spółki prawdopodobny jest odpływ kapitału spekulacyjnego z rynku kryptowalut, co może zaowocować wzrostem zainteresowania ze strony twórców innowacyjnych projektów, związanych z rozwojem technologii opartych na blockchain i technologii bezpieczeństwa sieci, finansowaniem na rynku kapitałowym i poszukiwaniem inwestorów strategicznych, w konsekwencji ograniczenia możliwości plasowania tzw. ICO, czyli emisji tokenów opartych na kryptowalutach a także coraz słabszym postrzeganiem przez inwestorów rynku kryptowalut, ze względu na pojawiające się na nim nadużycia.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2018 r.:

Raport bieżący nr 1/2018 z 12.01.2018 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Raport roczny nr 2/2018 z 25.01.2018 r. – Raport roczny Art New media SA za 2017 r.

Raport bieżący nr 3/2018 z 25.01.2018 r. – Zakończenie subskrypcji akcji serii M.

Raporty bieżące o publikowane w systemie ESPI w styczniu 2018 r.:

Raport bieżący nr 1/2018 z 26.01.2018 r. – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu 2018 r. wydatkowano środki pozyskane z emisji akcji serii M na spłatę wcześniejszych i bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z ponoszenia podstawowych wydatków na funkcjonowanie. Cel emisji został osiągnięty i Spółka spłaciła wszelkie zaległości. Wielkość emisji – 150.000 zł była dostosowana do potrzeb Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli także, po jego zarejestrowaniu, na uzyskanie dodatniego kapitału własnego.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 marca 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2018 r.

W marcu najprawdopodobniej nastąpi rejestracja zmiany firmy Spółki na Ark Royal SA. Zostanie także uruchomiona nowa strona internetowa Spółki.

Na przełomie lutego i marca Spółka podejmie decyzję o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka planuje spotkanie z inwestorami, w terminie zbliżonym do terminu WZA, zostanie to ostatecznie potwierdzone przy zwołaniu WZA.

Przed zwołaniem WZA, Spółka zakomunikuje stan prac i propozycji dla WZA, dotyczących jej rozwoju, w tym planowanych przejęć i ewentualnego podwyższenia kapitału.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.