EBI 13/2018

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2018 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju Spółka świadczyła usługi doradcze dla podmiotu powiązanego i prowadziła prace w celu identyfikacji i nawiązania kontaktów z podmiotami, zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług. Nawiązała także kontakt i prowadziła rozmowy z podmiotami, które mogłyby stać się celem przejęcia. Trwały prace nad prawnymi, rachunkowymi i podatkowymi aspektami ewentualnego przejęcia przez Spółkę zagranicznego podmiotu. Nie udało się zakończyć tych prac do końca maja, jak wcześniej planowano.
W maju, związku ze zmianą firmy Spółki, została uruchomiona nowa strona internetowa Spółki. Strona jest dostępna pod adresami www.arkroyal.eu i www.arkroyal.pl.
W otoczeniu rynkowym Spółka nie odnotowała w maju istotnych zdarzeń.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2018 r.:
Raport bieżący nr 8/2018 z 2.05.2018 r. – Rejestracja zmian w Statucie – podwyższenie kapitału oraz zmiana firmy na Ark Royal SA.
Raport bieżący nr 9/2018 z 11.05.2018 r. – Przyspieszenie terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 r.
Raport kwartalny nr 10/2018 z 13.05.2018 r. – Raport kwartalny Ark Royal SA za I kwartał 2018 r.
Raport bieżący nr 11/2018 z 14.05.2018 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2018 r.:
Raport bieżący nr 2/2018 z 2.05.2018 r. – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach.

Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronach: www.newconnect.pl, www.infostrefa.com i www.arkroyal.eu.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

29 czerwca 2018 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Spółka planowała przedstawić przed zwołaniem WZA szczegóły planowanego przejęcia, jednakże decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ prace z tym związane przeciągnęły się i nie zostały ukończone – dlatego też ZWZA dotyczy jedynie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r. i udzielenia absolutorium osobom, wchodzącym w skład organów Spółki. W celu realizacji planów rozwoju zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie w późniejszym terminie. Spółka chce także wtedy zorganizować spotkanie z inwestorami.
Do 14 lipca 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu