EBI 8/2018

Raport Bieżący nr 8/2018

Zarząd Ark Royal SA informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. 27 grudnia 2017 r., które podjęło uchwałę nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki. Poniżej treść wpisanych zmian - § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1 i 2. Tekst jednolity Statutu nie został sporządzony.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15 600 000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;

b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;

c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;

d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;

e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;

f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;

g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;

h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;

i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;

j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;

k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;

l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486.

m) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M o numerach od 01 do 1 500 000.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostały opłacone w całości.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 i §6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.